29 november 2022

Op 2 november jl. informeerden de staatsecretarissen De Vries (Toeslagen en Douane) en Van Rij (fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede Kamer oveer de stand van zaken van de vertraagde invoering van de orizontale accijnsrichtlijn 2020. De brief kun u hier lezen (zie bijlage). In de brief wordt de Kamer geïnformeerd over de bouw van een nationale convertor die als tijdelijke oplossing ingezet kan worden voor het vervoer van goederen waarover (nog) geen accijns is voldaan. Een convertor is als het ware een veertaalmachine tussen twee versies van een applicatie. Voor het bedrijfsleven betekent de inzet van de convertor dat het administratief afhandelen van het overgrote deel van accijnsgoederenbewegingen, namelijk het vervoer van goederen waarover (nog) geen accijns is voldaan, digitaal kan. Bedrijven en andere lidstaten kunnen vanaf 13 februari 2023 geen gebruik maken van het Nederlandse deel van het (grensoverschrijdende) EMCS voor het adminstratief afhandelen van vervoer van goederen waar al accijns over is betaald en ook niet voor goederen waar de accijnsheffing is geschorst. Bedrijve en lidstaten hebben daardoor geen inzage in de vervoersbewegingen van accijnsgoederen van en naar Nederland.

De systemen van lidstaten en bedrijven die wel op tijd zijn aangepast, kunnen tevens geen digitale berichten uitwisselen met Nederland via EMCS. Op basis van de huidige planning dat uiterlijk 1 oktober 2023 de vernieuwing en uitbreiding van het Nederlandse deel van het ECMS gereed is en de richtlijn volledig is ingevoerd. Dit betekent dat vanaf dan de administratieve ondersteuning in de uitvoering van accijnsformaliteiten voor bedrijven, Douane en andere autoriteiten betrokken bij het vervoer van accijnsgoederen geautomatiseerd plaatsvindt. Voor de tussenperiode vanaf 13 februari 2023 tot aan 1 oktober 2023 zal er een noodprocedure gaan gelden, waarbij een vergunning gecertificeerde afzender en een vergunning gecertificeerde geadresseerde zal moeten worden aangevraagd (zie bijlage Noodprocedure veraccijnsd van 24 november 2022).

Op 2 november

Bekijk ook de website van de Belastingdienst voor meer info.

Bijlage #1: kamerbrief betreffende uitvoering accijnsrichtlijn 2020
Bijlage #2: ODB Kbg EMCS Noodprocedure veraccijnsd 241122
Bijlage #3: Presentatie ODB EMCS 20221101

Hoofdthema's