2 juni 2014

In de gedistilleerd sector heeft men veel te maken met wet- & regelgeving. De Rijksoverheid stelt de regels deels vast in wetten en besluiten en een deel van de regel- en wetgeving komt uit Brussel. SpiritsNL tracht u maandelijks op de hoogte te houden van veranderde wet- en regelgeving.

Voortgang beleidszaken 2014

 

a. Monitoren en communicatie m.b.t. uitvoeringsverordening van 1169 voedselinformatieverordening/ingrediëntendeclaratie & voedingswaarden en bijbehorende labelingvraagstukken.

 

b. Tegengaan van opnemen definitie van “alcopop” voor zoete dranken van minder dan 15% die mogelijk wel onder verordening 1169 vallen + tegengaan opnemen alcoholische dranken onder 1169.

voortgang: Artikel 16.4 van Verordening (EU) nr. 1169/2011. In artikel 16.4 staat opgenomen dat uiterlijk in december 2014 een verslag gereed moet zijn  over een eventuele verplichting van een lijst van ingrediënten en verplichte voedingswaarde-informatie bij gedistilleerde dranken en een mogelijke definitie van alcopops. Onlangs heeft DG SANCO laten weten dat een verslag pas opgesteld zal gaan worden na de verkiezing van het Europees Parlement.

 

c. Verordening Benaming Gedistilleerde en Zwak gedistilleerde Dranken Productschap Dranken 2009 moet deels door VWS worden overgenomen in Warenwetregelgeving; In ieder geval overnemen van ‘Advocaat’, ‘Korenwijn’, ‘Vieux’, ‘Brandewijn’, ‘Vruchtenbrandewijn’ en ‘Likorette’ en wellicht jenever in Warenwetbesluit Gereserveerde Aanduidingen. 

voortgang: Het wetgeving proces om bovengenoemde definities (ongewijzigd) in Nederlandse regelgeving om te zetten is in gang gezet en zal in de loop van 2014 afgerond zijn.

 

d. Het Productschap Dranken zit met de NL delegatie in het EU overleg over Gedistilleerdverordening 110/2008. Met wegvallen PD moet SpiritsNL deze taak gaan overnemen.

voortgang: Dit is besproken met ministerie dat zal aangeven op welke wijze zij de samenwerking wil voortzetten.

 

e. Certificaten opmaken (origin, health, export e.a.). Deze worden nu voor leden opgemaakt, door PDCG. Deze certificaten zijn noodzakelijk als exportdocument. Hiervoor staat PDCG ingeschreven bij de KvK voor legalisatie van de handtekening.

Voortgang: Deze taak is aangekaart bij Ministerie EZ (voorheen Landbouw) en VWS dat zoekt naar een verantwoordelijke instantie.

 

f. Uitvoeren van een meting van hoeveelheid verpakkingen van de sector. Om in aanmerking te blijven komen voor een sectorregeling met Stichting Afvalfonds Verpakkingen zal een nieuwe meting uitgevoerd moeten worden van aantal verpakkingen uitgesplitst naar materiaal en gewicht.

Voortgang: Met bureau Quintens is gesproken over uitvoering van een meting van de hoeveelheid gedistilleerdflessen die via de glasbak verzameld wordt. Quintens heeft de metingen uitgevoerd en zal nog verder onderzoek uitvoeren. Volgende stap is bevindingen rapporteren en komen tot protocol dat in een voorstel kan worden opgenomen voor gesprekken met het Afvalfonds.

g. Aankondiging aanpassing Europese regelgeving biologische producten (inclusief gedistilleerd)Commissie voorstel tot herziening

Nog geen details bekend. Het voorstel zal gericht zijn op de verbetering van de wetgeving inzake de biologische productie met de doelstellingen van:
1 – wegnemen belemmeringen voor de duurzame ontwikkeling van de biologische productie binnen de EU;
2 – garanderen van eerlijke concurrentie voor de boeren en producenten waardoor de interne markt efficiënter zal functioneren;
3 – handhaven en/of verbeteren van het vertrouwen van de consument in biologische      producten.

 

h. DG SANCO is voornemens een onderzoek te gaan verrichten naar de producten (likeuren) met additief goudvlokken E175. SpiritsEurope verzoekt de lidstaten om producten door te geven die dit additief gebruiken. 

Voortgang: Vanuit Nederland heeft SpiritsNL reeds likeuren aangemeld bij SpiritsEurope.  Meerdere Nederlandse producenten gebruiken dit additief en willen dat ook kunnen blijven doen. Voorbeelden zijn producten als Goldstrike en Bruidstranen.

 

 

EU gedistilleerde dranken wetgeving (EC-110/2008)

In het kader van de aanpassing van alle EU wetgeving aan het Verdrag van Lissabon wenst de Europese Commissie afdeling AGRI over te gaan tot harmonisatie van de gedistilleerde dranken wetgeving middels Bijlage III van EC -110/2008 (de beschermde geografische aanduidingen GA) onder te brengen in de GA-regeling van de algemene kwaliteitsregeling in Verordening (EU) nr. 1151/2012.

In Verordening (EU) nr. 1151/2012 zijn kwaliteitsregelingen vastgesteld voor landbouwproducten en levensmiddelen, waaronder de bescherming van oorsprongsbenamingen (BOB)

Gezamenlijk via SpiritsEUROPE  werken wij eraan de Commissie te overtuigen dit initiatief te doen keren, omdat het de bescherming van onze GA’s kan doen verminderen.

Hoofdthema's