Verpakkingsstrategie bedrijfsleven succesvol

De inspanning van het Nederlandse bedrijfsleven om een succes te maken van het Convenant Verpakkingen II heeft vrucht afgeworpen. Uit het jaarverslag van de Commissie verpakkingen blijkt dat de meeste doelstellingen zijn gehaald. De milieuwinst, in termen van minder CO2 uitstoot en stort is vooral aan de inspanningen van het bedrijfsleven te danken. Er is in de convenantperiode minder verpakkingsmateriaal verbrand en gestort en het gebruik van verpakkingen is nauwelijks toegenomen, ondanks de sterke economische groei in de jaren 1997 ¬Ė 2001. Dit is vooral te danken aan de bijzondere inspanning van het gezamenlijke bedrijfsleven om minder verpakkingsmateriaal op de markt te brengen. Dit constateert SVM-PACT, die namens het bedrijfsleven het Convenant Verpakkingen uitvoert. SVM-PACT is niet tevreden over de resultaten op het punt van hergebruik van materiaal. De Commissie Verpakkingen constateert terecht dat vooral het hergebruik van papier, karton en glas is achtergebleven. Er was voldoende capaciteit beschikbaar om de recycling doelstellingen te halen, maar de inzameling van glas en papier bij de huishoudens in Nederland is achter gebleven bij de doelstellingen. Papier, karton en glas zijn bij uitstek verpakkingsmaterialen die zich lenen voor hergebruik. De recycle percentages zijn hoog, maar kunnen beslist nog veel hoger, als we er in slagen de gescheiden inzameling nog beter te organiseren. Het is vooral de inzameling bij de particuliere huishoudens die te wensen overlaat. De verwerking van bedrijfsmatig geproduceerd papier- en glasafval is inmiddels goed geregeld. (Bron: Persbericht SVM-PACT dd. 09-10-2002) Convenant Verpakkingen III Op 5 november jl. vond het overleg plaats tussen de Vaste Kamercommissie van VROM en staatssecretaris Van Geel over het verpakkingsdossier. De staatssecretaris en de meerderheid van de aanwezige fracties waren het er over eens dat de convenantsaanpak tot nu toe zeer succesvol is geweest en daarom zeker moet worden voortgezet. Het CDA en de VVD hebben grote vraagtekens gezet bij het beleid van VROM om vast te houden aan het huidige ontwerp besluit Verpakkingen en Verpakkingsafval dat gelijk met het Convenant III is ge√Įntroduceerd. Beide partijen vonden dit onder andere op gespannen voet staan met de afspraken in het strategisch akkoord van het kabinet waarin gestreefd wordt naar een vermindering van de administratieve lasten. De voorlopige uitkomst van het debat is dat de staatssecretaris zich nader gaat beraden over de aanpassing van de ontwerp AmvB. Hij heeft aangegeven alternatieven te willen onderzoeken. Bepalend hierbij is het waarborgen van de milieuwinst en het in stand houden van een gelijk speelveld voor het Nederlandse bedrijfsleven in de EU. Verder heeft hij toegezegd nogmaals naar de kosten en administratieve lasten van de huidige maatregel te kijken. De staatssecretaris heeft toegezegd eind november met een reactie te komen. Ondertekening Convenant Verpakkingen III Op 4 december 2002 wordt het derde Convenant Verpakkingen ondertekend. Gastheer is het Ministerie van VROM waar vanaf 18.30 uur de ondertekening zal plaats vinden. Na langdurige onderhandelingen en zelfs verlenging van het Convenant Verpakkingen II kunnen de onderhandelingen nu als afgerond worden beschouwd. Alle partijen ¬Ė bedrijfsleven, VROM en gemeenten ¬Ė zijn tevreden met het bereikte resultaat. De Commissie Gedistilleerd zal namens de alcoholbranche het Convenant ondertekenen. Alle producenten en importeurs worden schriftelijk benaderd om zich wederom bij het cluster Gedistilleerd aan te sluiten. (Bron: SVM-PACT dd. 07-11-2002)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199