Openbare kennisgeving Productschap Dranken

Samenstelling bestuur en samenstelling com-missies van het Productschap Dranken i.o. De secretaris van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad maakt bekend dat de Bestuurskamer het voornemen heeft om, in verband met de inwerkingtreding van het Instel-lingsbesluit Productschap Dranken per 1 juli 2002, over te gaan tot de vaststelling van het besluit, inhoudend de aanwijzing van de or-ganisaties van ondernemers en van werknemers en het aantal leden dat zij kunnen benoemen van - het bestuur van het Productschap Dranken, alsmede van - de Commissie voor frisdranken en waters; - de Commissie voor bier; - de Commissie voor gedistilleerd; - de Commissie voor slijters van het productschap voor de op 1 juli 2002 aanvangende zittingsperiode. Belanghebbenden, die in verband met deze voornemens commentaar wensen te leveren, wordt verzocht hun opmerkingen uiterlijk 10 mei 2002 schriftelijk in te dienen bij de secretaris van de Bestuurskamer, Postbus 90405, 2509 LK DEN HAAG. (Bron: PBO blad )

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199