Meer dan voldoende draagvlak voor Productschap Dranken

Voorzitter Productschap Dranken slaat terug
Tekst en foto: Ton Borghouts
Hij is er een beetje bedroefd over. Zeg maar gerust boos. ‘Het  is niet leuk geïdentificeerd te worden met Stalinistische praktijken. En zeker niet als dat wordt geroepen door één van de nieuwkomers van je eigen partij.’
Productschap Dranken-voorzitter Piet Blauw heeft geen goed woord over voor de manier waarop het Tweede Kamerlid Charlie Aptroot (VVD) zich opstelt in de discussie over de toekomst van de product- en bedrijfsschappen in Nederland. In zijn boerderij in Veendam dient hij hem van repliek. En passant neemt hij ook de stellingname  van de RND op de korrel.  ‘Het lijkt nergens  naar, ‘t heef heeft niets met belangenbehartiging te maken, is contraproductief en is in een aan- aantal gevallen zelfs beneden alle peil.’
Is het werkelijk de dubbele heffing die ten grondslag ligt aan de discussie over het in tact laten -misschien met enige bijsturing- van product- en bedrijfschappen waar het de VDN en in het verlengde daarvan de RND om te doen is?
Of liggen er diepere gedachten ten grondslag aan de roep om, in dit geval, het Productschap Dranken en in het bijzonder de Commissie Slijters op te doeken. Bijvoorbeeld het op termijn meer monddood maken van de kleinere zelfstandige ondernemers door het grootbedrijf dat daardoor haar marktpositie hoopt te versterken? Als het om de dubbele heffing gaat is ook Blauw van mening, dat die nu eindelijk eens van de baan moet. ‘Ik vind dat ook al jaren een gekke zaak. Maar, pogingen om daarover met de RND in gesprek te komen zijn tot nu toe op niets uitgelopen. Ze staan langs de zijlijn te schreeuwen, maar gaan vervolgens niet in op onze vraag om te komen praten. De dubbele heffingenkwestie is in mijn ogen alléén in goed onderling overleg tussen alle partijen, dus in dit geval ook inclusief het HBD, goed en op korte termijn te regelen. In plaats van in te gaan op onze uitnodiging om daarover te komen praten zijn ze met modder gaan gooien, toen duidelijk werd dat ze hun gelijk niet direct zouden kunnen krijgen’, stelt Blauw haarscherp vast.
ROEPTOETERTJE
Opdoeken, (bureaucratische) regels afdanken en minder heffen ten faveure van lagere consumentenprijzen. Dat zijn punten waar Charlie Aptroot goede sier mee wil maken bij de kiezer. In dat streven is Aptroot zeer rechtlijnig en wars voor andere  geluiden. Hij bezigt daarbij bovendien  gespierde, weinig diplomatieke taal. Piet Blauw (68), was lange tijd lid van het Dagelijks Bestuur van Aptroot’s partij, de VVD en zat bijna 18 jaar voor deze partij in de Tweede Kamer. Inmiddels staat hij twee jaar aan het roer van het Productschap Dranken. En als het aan hem ligt knoopt hij daar nog twee jaar aan vast. Zelf noemt hij zich een liberaal in  hart en nieren. Een democraat pur song. Het doet hem dan ook pijn dat juist ‘zijn’ productschap nu door een nieuwkomer van ‘zijn’ partij in die Kamer wordt afgeschilderd als een Stalinistische organisatie. ‘Democratischer als bij het PD kan het niet’ stelt Blauw vast. Uit de meest recente onderzoeken blijkt, dat het bedrijfsleven en de andere organisaties die het schap dragen voor 70-80% achter het voortbestaan ervan staat. Op de belangrijkste taakterreinen (overlegplatform, sectorondersteuning, regelwetgeving en belangenbehartiging) was dat zelfs 75- 90%. Niet voor niets staan organisaties als MKB Nederland, het VNO/NCW, LTO Nederland en de vakbonden achter het in stand houden van de schappen, óók van het Productschap Dranken.’ Blauw vult nog aan: ‘We werken volgens de wettelijke regels zoals die door de SER zijn aangegeven. Alle partijen die volgens de wet bij het reilen en zeilen in een productschap te maken hebben kunnen hier hun zegje doen, of laten doen. Maar ja, als je niet wenst deel te nemen aan die discussie en stelselmatig wegblijft dan zet je wel jezelf buitenspel. Dan kun je met goed fatsoen niet zeggen dat het systeem niet democratisch is. Ik vind het opmerkelijk dat Aptroot zich als een soort roeptoetertje laat gebruiken door de VDN en in het verlengde de RND om een anti-MKB beeld naar buiten te brengen. Dat Sjoerd Veentra (VDN/RND) daar bovenop nog eens de integriteit van Ben van Zweden en Cees Ultee ter discussie ging stellen, met suggestieve onwaarheden, tart elke beschrijving. Dat doet niet alleen pijn bij mij en een aantal van mijn collega’s; dat stoort. Daar word ik boos van. Ik durf de stelling aan, dat opdoeken van goed functionerende schappen per saldo zal
leiden tot het verdwijnen van kleinere bedrijven, het inkrimpen van de werkgelegenheid en dat het uiteindelijk ten koste zal gaan van de pluriformiteit van aanbod en de prijsvorming voor de consument.
En met dat laatste zouden voor de consument wel eens heel andere bedragen gemoeid kunnen zijn dan de doorberekende kosten van de dubbele heffing van nu. Ik doe dan ook een dringend beroep op Aptroot om te stoppen met die flauwekul en eindelijk eens ondernemersvriendelijk aan de slag te gaan voor alle ondernemers in plaats van zich te laten spannen voor het karretje van een paar grootbedrijven.’
MODDER GOOIEN
Ook voor de meest recente actie van de RND, te komen tot het alvast opdoeken van de Commissie Slijters van het Productschap Dranken, heeft voorzitter Blauw van het PD geen goed woord over.
Door de manier van vraagstelling wordt belangenverstrengeling gesuggereerd van Van Zweden en Ultee. Bovendien worden door het officieel (tegen betaling) aanvragen van stukken en verslagen en inzage in het financiële reilen en zeilen, zaken gesuggereerd die kant noch wal raken. Van Zweden doet zijn werk bij de ‘gewraakte’ Stichting Slijtersopleidingen volstrekt pro deo. Ultee is in loondienst van de Commissie Slijters en heeft uit hoofde van zijn functie een aantal ondersteunende taken in de sector. Ik heb dergelijk laag-bij-degrondse insinuaties als die van de RND nooit eerder meegemaakt in mijn bestuurlijke carrière. Want, laten we wel wezen, Veenstra spreekt in deze kwestie ook mij en mijn mede bestuursleden van het Productschap Dranken (waar de Commissie Slijters onderdeel van uitmaakt) aan. Niet alleen stemt het tot nadenken; het werkt zeer contraproductief en dat is het laatste waar de branche op zit te wachten.’ Het meest merkwaardige vind Blauw wel, dat juist het Productschap Dranken en de Commissie Slijters er in nauwe samenwerking met de Commissie Gedistilleerd veel werk (en kosten) van hebben gemaakt om uiteindelijk de accijnsverhogingen van 2003 teruggedraaid te krijgen. ‘Ik hoef niemand duidelijk te maken dat juist het grootbedrijf, de achterban van de VDN dus, daar het meest van profiteert. Wie schetst mijn verbazing dat ik dan documenten onder ogen krijg waaruit zonneklaar blijkt dat diezelfde VDN ons in dat werk op een bepaald moment (de invoerdatum) is gaan dwarsbomen. Dat roept vraagtekens op.’
NEXT BEST
Het kan ook volgens Piet Blauw altijd beter. ‘Ik zeg wel eens: we zijn ‘nextbest’. Natuurlijk zijn er -soms groteverschillen tussen de belangen van de papa-mama bedrijven aan de ene kant en de grootwinkelbedrijven aan de andere kant. Maar daar is nu juist een instituut als een productschap voor, om die belangen voldoende tegen elkaar af te wegen en mee te laten spelen. Verbeteringen aanbrengen in het functioneren kan. Aanpassen aan de zich veranderende tijden ook. Maar dan moet je wel met alle partijen om de tafel kunnen zitten en zaken niet als een dictaat opgelegd krijgen, want dat zou pas echt Stalinistisch regeren zijn. Wie niet mee wenst aan te schuiven en toch is uitgenodigd, heeft in mijn ogen niet het recht langs de zijlijn te gaan zitten roepen, te laten roepen of, nog erger, met modder te gaan gooien. Ook niet als het eigen zinnetje niet aan de overlegtafel afgedwongen kan worden. Daar is Nederland een democratie voor. Terecht schreef minister Brinkhorst ons dan ook naar aanleiding van de aantijgingen aan het PD dat het hem verbaasde dat de bedrijfskolom naar buiten toe niet eenduidig is. Daarom houd ik als voorzitter van het Productschap Dranken onze deur nog altijd open voor de VDN. Dat is democratie in de beleving van echte democraten.’

Bron: Drinks Slijtersvakblad, juni/juli 2006 (met foto)

 

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199