Economische groei Nederland internationaal gezien laag

FOCUS Conjunctuurbericht CBS Na 1999 is de economische groei in Nederland bijna ieder kwartaal afgenomen.De gebruikelijke maatstaf voor de economische groei,het volume van het bruto binnenlands product (BBP),is in het tweede kwartaal van dit jaar nog maar 0,1%groter dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.In het laatste kwartaal van 1999 was dit percentage nog 4,8.Ook in de Verenigde Staten (VS)is de economische groei voortdurend gedaald,van bijna 5%in het tweede kwartaal van 2000 naar –0,3%in het derde kwartaal van vorig jaar.In tegenstelling tot de ontwikkeling in Nederland,laat de economische groei in de VS hierna een herstel zien.In het tweede kwartaal van dit jaar is het BBP in de VS 2,1%hoger. Ook in de eurozone als geheel is de economie dit jaar weer tig aan het opkrabbelen,na een neergang vanaf medio 2000.Vóór medio 2000 was het groeitempo van de economie in ons land een aan-tal jaren hoger dan in de eurozone,maar in de periode hierna is het stijgingspercentage van Nederland niet meer boven dat van de zone uitgekomen.Met name in Spanje en Frankrijk stijgt het BBP in de eerste helft van 2002 harder dan bij ons.Bij onze twee buurlanden België en Duitsland is in deze periode de economische groei echter eveneens stilgevallen. Investeringen dalen In de VS waren vorig jaar de teruglopende investeringen een rijke factor bij de economische neergang.Na het eerste kwartaal van 2001 is het volume van de bruto investeringen in vaste activa ieder kwartaal echter nog steeds lager dan een jaar eerder en is er dus in de VS van investeringsgroei nog geen sprake.De dalingen van de vesteringen als totaal zijn zelfs getemperd door een stijging van de overheidsinvesteringen.In de eerste helft van 2002 liggen deze ruim 4%boven die in de eerste helft van 2001.De ontwikkeling van de investeringen bij de overige sectoren komt in het eerste halfjaar in de VS uit op –5%. Ook in Nederland en het eurogebied groeien de investeringen na het tweede kwartaal van vorig jaar niet meer.Voor ons land komt de daling in de eerste helft van 2002 uit op –2,1%en voor de eurozone als geheel op –2,8%. Verband consumentenvertrouwen en inflatie Binnen de eurozone is de daling van het consumentenvertrouwen in Nederland het grootst.Volgens Eurostat is het consumentenver-trouwen in Nederland in de periode januari –juli 2002 met 9%-punten gedaald.Ook in Portugal en in Italië zijn de consumenten een stuk negatiever geworden.Daarentegen is in Duitsland,Finland,België en Frankrijk het vertrouwen van consument in de periode januari –juli juist sterk verbeterd. De samenstelling van de vertrouwensindicator van de Europese Commissie wijkt voor Nederland overigens af van die van het CBS. De uitkomsten van Eurostat verschillen hierdoor wel qua niveau met de CBS-cijfers maar niet qua richting. Het valt op dat in de landen waarin het vertrouwen sterk is ver- beterd,zoals in Duitsland,Finland,België en Frankrijk,de inflatie laag is (in juli dit jaar beneden de 1,5%).Voor Nederland,Portugal en Italië geldt juist het omgekeerde.In deze landen ging een sterke slechtering van het consumentenvertrouwen samen met relatief hoge inflatiecijfers.Het lijkt erop dat de consumenten in de landen van het eurogebied bij de bepaling van de mate van hun vertrouwen,voor een belangrijk deel ook de hoogte van het inflatiecijfer in hun land hebben meegewogen. Een verband tussen de verandering van het consumentenvertrouwen en de economische groeicijfers is dit jaar in de landen van het gebied niet duidelijk zichtbaar. Bron: CBS

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199