4 oktober 2016

STIVA heeft met belangstelling kennisgenomen van het RIVM rapport: ‘Maatschappelijke kosten-baten analyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen.’ Het is belangrijk dat deze analyse gemaakt is. Uit de analyse valt op te maken dat de grootste kosten voortkomen uit overmatige consumptie. Het is dan ook van groot belang dat overmatige en excessieve consumptie verder wordt teruggedrongen.

Opvallend is dat de doorberekening van maatregelen zoals het beperken van het aantal verkooppunten, sterke verhoging van accijnzen en beperking alcoholreclame nauwelijks effect hebben op de overmatige drinkers en vooral de consumptie bij de toch al matige drinker naar beneden brengen. De effecten van de voorgestelde maatregelen zijn dus teveel vanuit generieke econometrische modellen bekeken, maar hebben niet of nauwelijks effect op excessieve drinkers. Tegelijk raken de maatregelen wel vooral mensen die toch al verantwoord drinken.

Bovendien houden de modellen onder meer geen rekening met grenseffecten, terwijl recente accijnsverhogingen in Nederland hebben geleid tot een stroom van consumenten die in België en Duitsland alcoholhoudende drank aanschaffen, samen met andere aankopen.

STIVA directeur Peter de Wolf: “De branche en de overheid strijden op dit gebied zij aan zij; onze gezamenlijke ambitie is het overmatig en excessief drinken nog verder terug te dringen. Door dat te doen zien we de afgelopen jaren dat het overmatig drinken is afgenomen. Jongeren beginnen op steeds latere leeftijd met drinken en drinken steeds minder. Deze trend moeten we voortzetten.”

De maatregelen die in het rapport worden besproken, zijn in sommige landen al ingevoerd. Zo is in Zweden, Noorwegen en Finland alcoholreclame verboden en bestaan daar zeer hoge accijnzen. De Wolf: “In deze landen is excessief drinken een veel groter probleem dan in Nederland. In Finland doet 37% van de bevolking aan binge drinken. In Nederland is dit met 6% beduidend minder. Dit soort maatregelen helpt dus niet om excessief drinken tegen te gaan.”

De Nederlandse alcoholbranche blijft graag samenwerken met alle betrokkenen. De Wolf: “Het tegengaan van alcoholmisbruik is niet iets dat alleen door de overheid of het bedrijfsleven kan worden bewerkstelligd. Dit moeten we samen doen en STIVA is van harte bereid om de komende jaren nadrukkelijk aan kop te blijven rijden om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van excessief drinken. Diverse eerdere en lopende campagnes tonen aan dat je door samenwerking echt effect bereikt. Denk bijvoorbeeld aan onze BOB-campagne waardoor alcohol achter het stuur steeds minder voorkomt.”

STIVA gaat het rapport nader bestuderen en komt op een later tijdstip met een uitgebreidere reactie.

 

Bron: website STIVA.

Hoofdthema's