1 juli 2021

Het is vandaag eindelijk zover: de nieuwe Alcoholwet heeft de Drank- en Horecawet vervangen. Wat verandert er? Hieronder de belangrijkste wijzigingen nogmaals op een rij:

1. Naamsverandering: van ‘Drank- en Horecawet’ naar ‘Alcoholwet’

De nieuwe naam geeft beter aan dat het in deze wet draait om het product alcohol. Bovendien zien de regels niet alleen toe op alcoholverkoop in de horeca, maar ook op de verstrekking in bijvoorbeeld supermarkten, slijterijen, wijnwinkels en sportkantines.

2. Verbod op bepaalde prijsacties

In de wet staat nu een verbod op het geven van meer dan 25% korting op alcoholhoudende drank in de detailhandel (zowel fysiek, als online). Dit geldt voor bijvoorbeeld supermarkten, slijterijen en webshops. Stuntaanbiedingen voor alcoholische drank als “twee halen, één betalen” of “30% korting” zijn niet meer toegestaan. Doel hiervan is te voorkomen dat consumenten zich door prijsacties laten verleiden om meer alcohol te kopen dan zij van plan waren.

→ Zie ook onze Q&A met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over nieuwe regels rondom prijsacties en de handhaving daarvan.

3. Verbod op wederverstrekking

Volwassenen zullen een strafbaar feit begaan, indien zij op voor publiek toegankelijke plaatsen, zoals in horeca en op festivals, alcoholhoudende drank geven aan minderjarigen. Dit verbod is gericht op verdere ontmoediging van alcoholgebruik door minderjarigen. Dat is nodig vanwege de wetenschappelijke aanwijzingen dat alcoholgebruik een negatieve invloed kan hebben op de hersenontwikkeling van jongeren. Ook brengt alcoholgebruik het risico met zich mee van het ontwikkelen van problematisch alcoholgebruik op latere leeftijd. Daarnaast is herhaaldelijk uit onderzoek gebleken dat jongeren in de meeste gevallen alcohol verkrijgen van meerderjarige vrienden of familie.

4. Regels voor online verkoop van alcoholhoudende drank

Bij online verkoop van alcoholhoudende drank is er een verplichte controle bij de online bestelling van de leeftijd (leeftijdsverificatie). Deze leeftijdsverificatie vindt plaats door middel van een verplichte leeftijdsvraag.
Daarnaast moet de verstrekker beschikken over een geborgde werkwijze (document) en deze moet hij ook hanteren. Die werkwijze borgt dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het door de koper opgegeven adres of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie alcohol wordt afgeleverd, wordt vastgesteld aan de hand van een geldig identificatiebewijs. Deze nieuwe regels zijn gericht op de verdere ontmoediging van alcoholgebruik door minderjarigen. Met het oog op het groeiend aantal thuisbezorgkanalen voor alcoholhoudende drank is het van belang dat de detailhandel ook bij online verkoop de leeftijdsgrens naleeft en dat de toezichthouder op deze naleving kan controleren.

5. Splitsing online supermarkt en online slijterij

Online slijters zullen geen andere producten meer mogen aanbieden dan die in fysieke slijterijen mogen worden aangeboden. Voor de fysieke slijters was al geregeld dat het aanbieden en verstrekken van sterke drank slechts gepaard mag gaan met aan het slijtersbedrijf gerelateerde producten en bedrijfsactiviteiten. De aankoop van sterk alcoholhoudende drank vindt door de scheiding meer bewust plaats.

6. Stage 14- en 15-jarige vmbo’ers

14- en 15-Jarige leerlingen mogen tijdens een stage in het kader van hun vmbo-horecaopleiding alcoholhoudende drank verstrekken. Voorheen was dat 16 jaar. Hiermee worden de stagemogelijkheden verruimd.

7. Toegangsverbod slijterij voor minderjarigen zonder begeleiding vervalt

Het inmiddels overbodig geachte verbod op toegang tot een slijterij voor minderjarigen zonder begeleider van 21 jaar of ouder vervalt.

8. Minderjarige testkopers inzetten bij toezicht

Bij het toezicht op de naleving van het verbod voor minderjarigen om op publieke plekken alcoholhoudende drank in hun bezit te hebben, zullen gemeenten en de NVWA tóch 16- en 17- jarige testkopers mogen inzetten.

9. Betaalde proeverij in slijterijen

Bij gemeentelijke verordening kunnen betaalde proeverijen in alle slijterijen van een gemeente worden toegestaan. De proeverijen mogen dan plaatsvinden op dagen en tijden waarop de desbetreffende slijterij normaal gesproken gesloten is en de Winkeltijdenwet opening wel toestaat.

10. Aanwijzing alcoholoverlast-gebied

In geval van ernstige aantasting van de openbare orde, de leefomgeving of de volksgezondheid,
zal bij gemeentelijke verordening een gebied kunnen worden aangewezen als alcoholoverlastgebied. In die verordening kan dan worden bepaald dat:
– de verstrekking van zwakalcoholhoudende drank vanuit bepaalde verkooppunten verboden of beperkt wordt
– aanvragen voor een vergunning op grond van de Alcoholwet geweigerd kunnen worden, en
– er bepaalde verboden of beperkingen worden opgelegd, zoals het happy hours-verbod uit de wet

11. Verstrekking alcoholhoudende drank op vervoermiddelen

De bevoegdheid om bij gemeentelijke verordening te kunnen bepalen dat op vervoermiddelen die bestemd zijn voor het vervoer van personen en waarop bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank wordt verstrekt, een medewerker aanwezig zal moeten zijn die beschikt over voldoende kennis en inzicht in sociale hygiëne. Hiermee kunnen de risico’s op overlast door bijvoorbeeld commerciële bierfietsen, partybussen en op kleinere boten die door de binnenstad varen, verkleind worden.

12. Overbodige inrichtingseisen horeca en slijterijen vervallen

Inrichtingseisen voor horeca en slijterijen die grotendeels onnodig aanvullend zijn op de algemene eisen uit het Bouwbesluit vervallen. Bijvoorbeeld: eisen over elektriciteit en ventilatie in horeca. Ook gedateerde regels die niet meer proportioneel zijn in relatie tot het waarborgen van de volksgezondheid, zoals de verplichte aanwezigheid van twee toiletgelegenheden.

Hoofdthema's