29 september 2014

Vanaf januari 2015, wanneer de productschappen zijn opgeheven, gelden ook de productschapsverordeningen niet meer, waaronder de Productschapsverordening verpakkingen. Deze verordening regelde de verplichte inhoudsmaten voor gedistilleerd. De problematiek is op tijd aangekaart bij VWS en nu hebben zij de verordening omgezet naar een waren wettelijk besluit. Dit besluit – het Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen – stelt regels ter uitvoering van Richtlijn 76/211/EEG en Richtlijn 2007/45/EG die betrekking hebben op de aanduiding van hoeveelheden op voorverpakte producten. Bij de inwerkingtreding van dit besluit  (met dezelfde inhoudsmatenreeks, in het interval 100 ml — 2 000 ml uitsluitend de volgende 9 nominale hoeveelheden: ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1 000 — 1 500 — 1 750 — 2 000), is ook het verouderde en moeilijk leesbare Hoeveelheidsaanduidingenbesluit (HAB) ingetrokken. In Richtlijn 2007/45/EG is opgenomen dat bepaalde producten, waaronder gedistilleerde dranken, uitsluitend in standaardhoeveelheden verkocht mogen worden. Voor gedistilleerde dranken worden deze regels nu opgenomen bij dit besluit.

Staatsblad 2014, 329: Besluit van 1 september 2014, houdende regels voor het aanduiden van de hoeveelheid op voorverpakkingen (Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen), Het besluit zal in werking per 1 januari 2015.

Tegelijk wil Brussel een evaluatie laten plaatsvinden omtrent enkele verpakkingen richtlijnen in het kader van deregulering, waaronder richtlijn 75/107/EEG (richtlijn m.b.t. flessen, gebruikt als tapmaat), richtlijn 76/211/EEG  (richtlijn m.b.t. voorverpakken naar gewicht of volume van bepaalde producten in voorverpakkingen) en richtlijn 2007/45/EG (richtlijn omtrent de vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten).

 

Actie SpiritsNL leden:

Secretariaat informeren, indien u van mening bent dat (een van) deze richtlijnen inderdaad boventallig verklaard moeten worden.

 

 

Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen

Overgang verordeningen Productschap Dranken

Verordening Benaming Gedistilleerde en Zwak gedistilleerde Dranken Productschap Dranken 2009 moet bij opheffing Productschap Dranken deels door VWS worden overgenomen in Warenwetregelgeving; In ieder geval de definities ‘Advocaat’, ‘Korenwijn’, ‘Vieux’, ‘Brandewijn’, ‘Vruchtenbrandewijn’ en ‘Likorette’ moeten in Warenwetbesluit Gereserveerde Aanduidingen komen, anders gelden hier geen wettelijke definities meer voor.

 

Voortgang

Het wetgeving proces om bovengenoemde definities (ongewijzigd) in Nederlandse regelgeving om te zetten is in gang gezet en op 26 september jongstleden met het besluit tot wijziging in het Staatsblad gepubliceerd om per 1 januari 2015 van kracht te zijn.

 

Certificaten

Productschap Dranken Commissie Gedistilleerd stelt vo voor de bedrijven exportdocumenten op, waaronder de belangrijke certificaten of Health, Free Sale, Analysis, Origine etc.

Deze documenten zijn noodzakelijk bij de export naar sommige landen.

Omdat per januari aanstaande de productschappen opgeheven zijn, zal deze handeling vanaf januari niet meer door PDCG kunnen worden verricht. PDCG is met VWS hierover in gesprek gegaan en heeft nu in de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een nieuwe partij gevonden die deze handeling voor haar rekening zal gaan nemen. De bedrijven zullen hier snel nader over geïnformeerd worden. Het zal op dezelfde wijze gaan zoals u reeds bij het Productschap gewend was en met dezelfde snelheid. Er zal contact met de bedrijven opgenomen worden om een ieder hier volledig over in te lichten en kennis te maken met de RVO.

Hoofdthema's