Algemeen

De belangrijkste wetgevingsmaatregelen in de EU zijn verordeningen, richtlijnen en besluiten. Verordeningen zijn bindend en rechtstreeks toepasselijk in de hele EU. Dat betekent dat deze direct toepasbaar zijn en niet nog een keer worden omgezet in nationale wetgeving. Uiteraard kunnen lidstaten wel strengere wet- en regelgeving opstellen. Drie EU-verordeningen zijn cruciaal voor de gedistilleerdsector: 1169/2011, 110/2008 en 787/2019.

EU-verordening 787/2019

Deze verordening over gedistilleerde dranken vervangt de oude EU-verordening (110/2008) uit 2008, en is sinds mei 2021 volledig van kracht. Deze aanpassingen hebben vooral te maken met het aanpassen van alle EU-wetgeving aan het Verdrag van Lissabon. Ook wordt in deze verordening de definitie, omschrijving, presentatie, etikettering en geografische aanduidingen van de gedistilleerde dranken geactualiseerd. Let wel op; met de komst van EU-verordeningen 2021/1334 en 2021/1335 wordt EU-verordening 787/2019 aangepast. De overgangstermijn geldt tot 31 december 2022.

Let op: Gedistilleerd dat niet aan de vereisten van deze verordening voldoen, maar wel aan EU-verordening 110/2008 voldeden en vóór 25 mei 2021 werden bereid, mogen verder in de handel worden gebracht tot de voorraden zijn uitgeput.

EU-verordening 1169/2011

Deze algemene verordening gaat over het verstrekken van algemene voedselinformatie aan consumenten. In de verordening is bijvoorbeeld vastgelegd welke informatie op het etiket moet staan. Denk daarbij aan de inhoud, houdbaarheid en het alcoholpercentage. Hoewel deze Europese verordening direct toepasbaar is en niet in nationale wetgeving hoeft worden omgezet, is er ook Nederlandse regelgeving over algemene etikettering. Dat is geregeld in het Warenwetbesluit Informatie Levensmiddelen. Dit besluit is gebaseerd op deze EU-verordening.

Let op: over eisen die worden gesteld aan etikettering hebben we een aparte pagina: zie daarvoor eisen etiketten.

EU-verordening 110/2008

In deze specifieke verordening worden regels vastgesteld voor de definitie, de aanduiding, de presentatie en de etikettering van gedistilleerde dranken, alsmede voor de bescherming van de geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken. Vanaf mei 2021 is deze verordening vervangen door EU-verordening 787/2019. Sindsdien is EU-verordening 110/2008 niet meer van kracht.

Hoofdthema's