Aanduidingen

Alle aanduidingen moeten:

 • voorkomen op de buitenzijde van de verpakking of op een daarop aangebracht etiket, tenzij de verpakking doorzichtig is (art. 12, 13 en 15 van EU-verordening 1169/2011)
 • Met uitzondering van de partij-code gemakkelijk te begrijpen, duidelijk zichtbaar, gemakkelijk leesbaar en niet door vegen uitwisbaar zijn (art. 12, 13 en 15 van EU-verordening 1169/2011).


Gedistilleerde drank

De benamingen van dranken als vieux, brandewijn, inmaakbrandewijn of vruchtenbrandewijn moeten in hetzelfde gezichtsveld vergezeld gaan van de aanduiding “gedistilleerd” of “gedistilleerde drank” (vroeger artikel 9, lid 2 van EU-verordening 110/2008 en heden artikel 10, lid 3 van EU-verordening 2019/787). Wanneer echter sprake is van een suikergehalte van 100 gram of meer per liter, moet het woord “likeur” vermeld worden.

Inhoud van etiketten

In hetzelfde gezichtsveld moeten, dus alles hetzij op het vóór-etiket, hetzij op het achter-etiket (art. 13(5) van EU-verordening 1169/2011):

 • de benaming,
 • de netto-hoeveelheid,
 • het alcoholgehalte,

Indien van toepassing; de datum van houdbaarheid of uiterste consumptiedatum behoeft niet meer in hetzelfde gezichtsveld (art. 13(f) van EU-verordening 1169/2011 en Bijlage X).

Miniaturen

Op verpakkingen waarvan het grootste vlak kleiner is dan 10 cm² mag worden volstaan met een aanduiding van de benaming, eventuele allergenen, de netto-hoeveelheid en de datum van minimale houdbaarheid, respectievelijk de uiterste consumptiedatum (artikel 16 van EU-verordening 1169/2011).

Onjuist en onvolledig

Alle vermeldingen die in woord of beeld onjuist en onvolledig zijn, een onjuiste indruk wekken of misleidend zijn m.b.t. de aard, identiteit, eigenschappen, kenmerken, de hoeveelheid, samenstelling, land van oorsprong of plaats van herkomst, wijze van bereiding, verkrijgbaarheid of de houdbaarheid (art. 7 van EU-verordening 1169/2011).

Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (STIVA)

Sinds 1978 heeft de branche zelf regels opgesteld waaraan reclame voor alcoholhoudende producten moet voldoen. Herhaaldelijk zijn die regels vernieuwd naar de laatste stand van zaken op technologisch gebied. Hoewel het hier om zelfregulering gaat, rusten er op niet-naleving sancties, zoals het niet langer publiceren van de advertentie, een berisping of maximaal € 50.000,-  boete. De regels zijn afdwingbaar omdat ook de media partij zijn bij deze Code via de Stichting Reclamecode.

Ook etiketten vallen onder de regels van de code. Hierna volgen de voornaamste voorschriften:

 • De suggestie van onmatig alcoholgebruik moet worden vermeden;
 • Er mag niet gewezen worden op de ontremmende werking van drank;
 • Er mag niet de indruk worden gewekt dat drank een bijdrage levert aan sociaal of seksueel succes;
 • Er mag geen enkel verband worden gelegd tussen alcohol en gezondheid;
 • Reclame-uitingen (waaronder etiketten) mogen niet speciaal gericht zijn op minderjarigen;
 • Er mag geen verband worden gelegd tussen drinken en actieve verkeersdeelname;
 • Er mag geen verband worden gelegd tussen drinken en het beoefenen van een sport.

Uiteraard geldt de officiële tekst van de Code als uitgangspunt, het bovenstaande is een greep uit de voornaamste regels die ook op etikettering betrekking kunnen hebben.  Raadpleeg bij twijfel altijd tevoren uw contactpersoon bij SpiritsNL.

Taalgebruik

Alle verplichte vermeldingen moeten in de Nederlandse taal op het etiket zijn aangegeven (art. 15. van EU-verordening 1169/2011, en artikel 3 Warenwetbesluit Informatie Levensmiddelen). Hierbij gaat het in de praktijk om de benaming of categorie-aanduiding, een eventuele kwalitatieve ingrediëntendeclaratie, de declaratie voor allergene stoffen en de ingrediëntendeclaratie (een verplichting middels zelfregulering) en verder hetgeen vermeld is onder de punten houdbaarheid en aanwijzing omtrent bewaring. Ook geïmporteerde producten moeten hieraan voldoen.

In een aantal lidstaten is hierover opgenomen, dat deze aanduidingen in één van de talen van de lidstaten moeten zijn vermeld met daarbij wel de opvatting dat het gaat om voor de consument begrijpelijke taal.  De Nederlandse wetgever heeft echter bepaald dat dit de Nederlandse taal moet zijn. De EU wetgeving biedt daarvoor de ruimte (art. 15 van EU-verordening 1169/2011).

Verpakkingen

Sinds 1994 dienen verpakkingen te voldoen aan de essentiële eisen die zijn opgenomen in EG-richtlijn 94/62 (heden in Nederland omgezet in Besluit beheer verpakkingen). Een van deze eisen uit de richtlijn staat in bijlage II punt 1 van de EG-richtlijn: ‘Eisen betreffende de vervaardiging en de samenstelling van verpakking – Verpakking moet zodanig worden vervaardigd dat volume en gewicht van de verpakking worden beperkt tot de minimale hoeveelheid die nodig is om het vereiste niveau van veiligheid, hygiëne en aanvaardbaarheid voor het verpakte produkt en voor de consument te handhaven.’ Deze eis is eveneens terug te vinden in artikel 3 van het Besluit beheer verpakkingen.

Disclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze info. SpiritsNL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden. Het is belangrijk dat gebruikers zelf nagaan of alle voorschriften uit de EU-verordening 1169/2011 (en mogelijke andere nationale en/of Europese etiketteringsvoorschriften) worden nageleefd.

Hoofdthema's