Publicaties

Onderstaande (digitale) publicaties zijn verkrijgbaar bij Spirits NL. De publicaties waar geen kosten bij vermeld staan, zijn voor ingeschrevenen gratis.

Branche verduurzamingsplan (2016 - 2018)

Het KIDV heeft het gedistilleerd brancheverduurzamingsplan verpakken goedgekeurd. Het gaat om het plan van SpiritsNL, de branchevereniging voor producenten en importeurs van gedistilleerde dranken.

In totaal hebben nu 13 branches een verduurzamingsplan opgesteld, Hiermee valt 88% van het verpakkingsgewicht dat op de Nederlandse markt wordt gebracht, onder een brancheverduurzamingsplan.
Het opstellen van brancheverduurzamingsplannen is een afspraak uit de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. Voor de branches die zelf geen plan hebben ingediend, heeft het KIDV nu zelf hoogst haalbare doelen opgesteld.

Link en toetsingsdocument.

Europees Gedistilleerd (digitaal):

Europees Gedistilleerd. De Europese verordening gedistilleerde dranken (EEG) nr. 110/2008 wordt hier op een begrijpelijke manier uitgelegd van land tot land en van drank tot drank.

Gedistilleerdwijzer (digitaal):
Gedistilleerdwijzer met alles wat je moet weten over binnen- en buitenlandse gedistilleerde dranken.

Kerncijferfolder:
Actuele kerncijfers over de sector zijn uitsluitend door leden op te vragen via info@spiritsnl.nl

Hygiënecode: HACCP
Er is geen vigerende kadercode voor de gedistilleerdsector. Wel is er de oude kadercode, die is te gebruiken als een handleiding voor het hygiënisch werken binnen distilleerderijen en bottelarijen. Per productiestadium wordt aangegeven aan welke specifieke punten aandacht besteed dient te worden. Wat zijn de risico's (hazards) en waar dienen de kritische controle punten (critical control points) te liggen volgens de zogenaamde HACCP(= Hazard Analysis Critical Control Points)- methode. Onderwerpen zoals transport en opslag, productbereiding en -bewerking, reiniging en desinfectie, persoonlijke hygiëne e.d. komen aan de orde. De handleiding is niet erkend als een complete en goedgekeurde kadercode en dient louter als leidraad. Ieder bedrijf dient zijn eigen voedselveiligheidsplan te schrijven (en ernaar te handelen).

Brochure 'Gezondheidseffecten van matige alcoholconsumptie'
Deze brochure geeft een overzicht van de wetenschappelijke stand van zaken ten aanzien van de gezondheidseffecten van matige alcoholconsumptie. Dit op basis van honderden wetenschappelijke studies die de afgelopen 30 jaar zijn verricht.

Publicaties van andere organisaties met betrekking tot gedistilleerde dranken.

Drank:
Marketingregels met betrekking tot promotie voor alcoholhoudende dranken in het kader van zelfregulering. Aan te vragen bij STIVA via telefoonnummer 070 - 76 201 76.

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199