PGD circulaire, 8-9-2000 t.b.v. producenten, importeurs en groothandelaren van gedistilleerde dranken, Kwalitatieve Ingrediëntendeclaratie, vervolg

Aan distillateurs en importeurs van Gedistilleerde Dranken Ref.:S-415/dB Schiedam, 8 september 2000 Betreft: Kwantitatieve ingrediëntendeclaratie Geachte mevrouw, mijnheer, In vervolg op onze informatie over Kwid per brief van 24 december 1999 (S-914/dB) met als bijlage een matrix, kunnen wij u verder informeren over een aantal details. De periode, die de branche gegund was om de invoering van de Kwid te realiseren, is per 1 september jl. verstreken. In die periode hebben wij zowel in Brussel als in Den Haag getracht onze zienswijze over de openstaande vragen te verduidelijken. Het overleg tussen de Keuringsdienst en een delegatie van de branche op het ministerie op 29 augustus jl. over de resterende 5 knelpunten leverde het onderstaande resultaat. 1. De branche wenst gelijke behandeling van likorettes en likeuren. Dit punt is toegewezen. 2. De branche wenst gelijke behandeling van citroenjenever, citroenbrandewijn, bessenjenever etc. op dezelfde wijze als likeuren. Alleen wanneer deze dranken als likeur worden geëtiketteerd kunnen ze ook voor kwid onder de uitzondering bij likeur vallen. De overige dranken niet. Voor enkele producten zou een verhoging van het zoetgehalte, waarmee de drank onder likeur is aan te geven, een oplossing kunnen zijn. (Let wel: de uitzondering geldt niet meer als er sprake is van opvallende afbeeldingen, extra benadrukken van het ingrediënt of opvallende belettering in de benaming) 3. De Keuringsdienst beperkt de uitzondering bij gebruik van kleine doses (maximaal 2%) tot natuurlijk aroma, dat wil zeggen indien het aroma > 90% afkomstig is van het genoemde ingrediënt. Het PGD is van mening dat de officiële teksten voor dit standpunt geen aanleiding geven en dat daarom ook natuur-identieke aroma's hieronder moeten vallen. Wij trachten dit in Brussel bevestigd te krijgen. Vooralsnog ligt hier dus een probleem. 4. Benadering premixen. De Keuringsdienst van Waren stelt dat het aan de producent is om rum-cola te kwidten, zoals hij er de voorkeur aan geeft, dus hetzij rum, hetzij cola. Indien rum wordt gedeclareerd bij een inhoud met 5% alcohol kan men 12,5% rum (ad 40%) vermelden of 13,3% rum (ad 37,5%). Ons argument, dat hierdoor wellicht verwarring bij de consument ontstaat heeft de Keuringsdienst niet overtuigd. Men stelt dat de opsomming in een kwantitatieve ingrediëntendeclaratie iets anders is dan de verplichte aanduiding " …% vol" (bij voorkeur voorafgegaan door "alcohol" ). 5. Berekening extracten, concentraten, eigehalte etc. Dit laat de Keuringsdienst ook helemaal over aan de producent. Deze is verantwoordelijk voor de juiste berekening. Terugrekening naar de verwerkte hoeveelheden in het halffabrikaat is mogelijk. Er kunnen ook afspraken op brancheniveau worden gemaakt over de wijze van berekening en uniforme toepassing, vooralsnog achten wij dat thans niet noodzakelijk. Het productschap blijft in overleg met de Europese organisaties proberen een uniforme EU uitvoering van Kwid voor gedistilleerde dranken te bereiken. Indien er in Nederland een onjuiste interpretatie door de Keuringsdienst is doorgevoerd bestaat de mogelijkheid hierover een klacht in te dienen bij het EZ-Klachtenloket. Zelfs kan een claim worden ingediend indien er schade is geleden door onjuiste informatie of voorschriften, die de handel hebben benadeeld. De Keuringsdienst heeft ons hier zelf op gewezen. Volledigheidshalve attenderen wij u er hierbij nogmaals op dat vanaf 14-2-2000 de "verplichte aanduidingen" in de Nederlandse taal op het etiket moeten staan. (art.23 WEL) Dit geldt ook voor geïmporteerde producten. Alle andere, niet verplichte vermeldingen kennen die eis niet. De Kwid-voorschriften gelden als verplichte aanduidingen. Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn. Blijft u ons op de hoogte houden van problemen die zich voor kunnen doen. Met vriendelijke groet, PRODUCTSCHAP VOOR GEDISTILLEERDE DRANKEN Drs. J.J.M. Verhoek secretaris

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199