PGD circulaire, 19-11-99 tbv producenten, importeurs en groothandel van gedistilleerde dranken: Early Warning System (EWS)

Een puntsgewijze uiteenzetting van het Early Warning System (EWS) dat per 1 februari 2000 zal worden ingevoerd voor verzending van accijnsgoederen kunt u opvragen bij het secretariaat door opgave van uw postadres. Tevens is een aanvullende regeling visering 3e exemplaar verkrijgbaar die eveneens zal worden ingevoerd. Het EWS moet nog officieel worden gepubliceerd en u ontvangt hierover nog een schrijven van de douane. Het EWS wordt ingevoerd naar aanleiding van een rapport van een werkgroep van de Europese Commissie (High Level Working Group) over fraude met accijnsgoederen. De hoofdconclusie van dit rapport was dat zo spoedig mogelijk een geautomatiseerd systeem moet worden opgezet voor transport van accijnsgoederen binnen de EU. Inmiddels is men bezig dit systeem te ontwikkelen, maar dat zal nog enige jaren op zich laten wachten. Tot aan de invoering van dit systeem zal het EWS van kracht zijn. Vanaf 1 februari bent u verplicht zendingen naar het buitenland te melden op straffe van een boete van maximaal ƒ10.000. Zendingen binnen Nederland behoeven niet te worden aangemeld. Melding is alleen nodig bij vertrek d.m.v. toezending (per fax) van een kopie van het accijns geleide document (AGD) aan de inspecteur. De melding dient tenminste één uur voor vertrek te geschieden teneinde de douane de gelegenheid te bieden de lidstaat van bestemming te informeren. In overleg met de verantwoordelijke inspecteur kunnen verdere afspraken worden gemaakt over de meldingsplicht. PGD, Schiedam tel. 010-4269340 fax. 010-4739858

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199