Nieuwsbrief SVM PACT

Jaargang 6/2002, nr. 17 ¬Ė 7 november 2002 In deze nieuwsbrief leest u meer over het recente overleg van de Vaste Kamercommissie van VROM met staatssecretaris Van Geel over het verpakkingenbeleid, de aanstaande ondertekening van het Convenant Verpakkingen III en de aansluitingsprocedure. Kamercommissie debateert met staatssecretaris Van Geel over verpakkingen Afgelopen dinsdagmiddag 5 november vond het overleg plaats tussen de Vaste Kamercommissie van VROM en staatssecretaris Van Geel over het verpakkingendossier. De staatssecretaris en de meerderheid van de aanwezige fracties waren het er over eens dat de convenantsaanpak tot nu toe zeer succesvol is geweest en daarom zeker moet worden voortgezet. Het CDA en de VVD hebben grote vraagtekens gezet bij het beleid van VROM om vast te houden aan het huidige ontwerp besluit Verpakkingen en Verpakkingsafval dat gelijk met het Convenant III is ge√Įntroduceerd. Beide partijen vonden dit onder andere op gespannen voet staan met de afspraken in het strategisch akkoord van het kabinet waarin gestreefd wordt naar een vermindering van de adminstratieve lasten. De voorlopige uitkomst van het debat is dat de staatssecretaris zich nader gaat beraden over de aanpassing van de ontwerp AMvB. Hij heeft aangegeven alternatieven te willen onderzoeken. Bepalend hierbij is het waarborgen van de milieuwinst en het in stand houden van een gelijk speelveld voor het Nederlandse bedrijfsleven in de EU. Verder heeft hij toegezegd nogmaals naar de kosten en administratieve lasten van de huidige maatregel te kijken. De staatssecretaris heeft toegezegd voor het einde van deze maand met een reactie te komen. Ondertekening Convenant Verpakkingen III Op 4 december 2002 wordt het derde Convenant Verpakkingen ondertekend. Gastheer is het Ministerie van VROM waar vanaf 18.30 uur de ondertekening zal plaats vinden. Na langdurige onderhandelingen en zelfs verlenging van het Convenant Verpakkingen II kunnen de onderhandelingen nu als afgerond worden beschouwd. Alle partijen - bedrijfsleven, VROM en gemeenten - zijn tevreden met het bereikte resultaat. SVM√óPACT wil alle deelnemers aan het huidige convenant danken voor het geduld en de volharding die is opgebracht. Gezamenlijk heeft het bedrijfsleven het Convenant Verpakkingen II tot een overtuigend succes weten te maken. Daarom is er alle reden ook met vertrouwen te werken aan Convenant Verpakkingen III. Wederom heeft het bedrijfsleven de kans te laten zien hoe via zelfregulering en marktwerking Nederland in Europa de koploper is op het gebied van preventie en hergebruik. Voor de ondertekening van het Convenant wil SVM√óPACT zijn de reguliere deelnemers per e-mail uitgenodigd. In verband met de zaalgrootte is de toegang echter beperkt. Naar verwachting zal niet iedereen die zich aanmeldt ook kunnen deelnemen. Bij voorbaat spreken we hiervoor onze excuses uit. De ondertekenaars Het voor alle deelnemers geldige integratieconvenant met daarin de gezamenlijke doelstellingen voor 2005 om maximaal 850 kiloton finaal verpakkingafval te storten en 70% van het verpakkingmateriaal te hergebruiken, wordt ondertekend door overheid en bedrijfsleven. Namens het ministerie van VROM ondertekent staatssecretaris Van Geel. Namens het bedrijfsleven ondertekent de heer Van der Waaij, als voorzitter van SVM√óPACT, alsmede de heer Schraven namens Vereniging VNO-NCW en de heer De Boer namens Koninklijke Vereniging MKB-Nederland. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende deelconvenanten en in de bijlage treft u een overzicht van alle ondertekenaars. Integratieconvenant In dit deel van het convenant staan onder andere de verplichtingen van het bedrijfsleven ten aanzien van preventie en gescheiden inzameling. Deelconvenant P/I In het deelconvenant voor Producenten / Importeurs staan onder andere de verplichtingen van het bedrijfsleven ten aanzien van preventie en gescheiden inzameling. Deelconvenant Zwerfafval In het deelconvenant Zwerfafval staan ambitieuze afspraken voor vermindering van het zwerfafval. Deelconvenant Papier/Karton In het deelconvenant Papier/Karton wordt 75% gescheiden inzameling van papier bij huishoudens afgesproken. Deelconvenant Glas In het deelconvenant Glas staat dat 90% glasrecycling nagestreefd moet worden. Deelconvenant Metaal In dit deelconvenant worden afspraken gemaakt over 80% recycling. Deelconvenant Kunststof In het deelconvenant Kunststof staan afspraken over 30% materiaalhergebruik en daarbovenop 15% nuttige toepassing. Deelconvenant Hout In het deelconvenant Hout staan afspraken voor 25% recycling van houten verpakkingen. Aanmelden voor het nieuwe convenant Ieder bedrijf moet zich opnieuw aansluiten bij het nieuwe Convenant Verpakkingen. Om het voor de 250.000 ondernemingen makkelijker te maken en de administratieve belasting bij SVM√óPACT te beperken hebben we een aantal vereenvoudigingen doorgevoerd. Zo vragen wij productschappen en bedrijfschappen hun leden collectief aan het nieuwe convenant deel te laten nemen. De clusterco√∂rdinatoren worden vanzelfsprekend gevraagd de aanmelding via de gebruikelijke kanalen bekend te maken maar hoeven niet aan ieder deelnemend bedrijf een aanmeldingsformulier te versturen. Voor de brancheverenigingen kan een dergelijke constructie niet gebruikt worden. Hier moet SVM√óPACT aan de clusterco√∂rdinator vragen ieder bedrijf opnieuw aan te sluiten. Hiervoor worden binnenkort handleidingen en brochures op de website geplaatst. Aangezien de hoogstverantwoordelijke per onderneming moet ondertekenen moeten de formulieren met de post of per fax terug naar het cluster gestuurd worden. Bedrijf- of productschappen alsmede branches moeten hun leden van een inschrijfbewijs voorzien ten behoeve van eventuele controles van de VROM-inspectie. SVM√óPACT is van mening dat de heraanmelding een mooi moment is bedrijven weer te informeren over de convenantsverplichtingen en natuurlijk de (in het verleden) behaalde resultaten (die natuurlijk geen garantie bieden voor de toekomst). Hiervoor ontvangt u binnenkort een een informatieblad en een brochure over het Convenant Verpakkingen III . Nieuwe Ronde; Nieuwe regels Soms overwegen bedrijven van cluster te veranderen of willen clusters fuseren met andere clusters. Een voorstel daartoe dient door het Dagelijks Bestuur van SVM¬∑PACT te worden goedgekeurd, maar is in principe mogelijk indien daardoor de transparantie en effectiviteit van de structuur bevorderd wordt. Deze twee begrippen hebben als basis de gedachte dat bedrijven met gelijksoortige producten in een cluster tot gezamenlijke preventieprojecten kunnen komen. Echter bij dergelijke veranderingen zal een nieuwe contributiestructuur gehanteerd worden! Concerns en franchise ondernemingen Concerns en franchise ondernemingen krijgen in het nieuwe convenant te maken met andere regels voor de aanvraag van vrijstelling. Als een productgroep in een concern of franchiseketen bovendrempelig is dient de onderneming tevens te rapporteren over de onderdrempelige verpakkingsstromen. Deze nieuwe regel is bedoeld om de dekkingsgraad die nu op 60%ligt te verhogen. Vrijstelling aanvragen In principe gaat SVM¬∑PACT ervan uit dat ondernemingen bovendrempelig zijn. Een verzoek om vrijstelling dient aangevraagd en onderbouwd te worden. Ondertekenaars van de diverse deelconvenanten Integratieconvenant Drs. P.L.B.A. van Geel, staatssecretaris ministerie van VROM Drs. C.W. van der Waaij RA, voorzitter SVM√óPACT Mr. J.H. Schraven, voorzitter Vereniging VNO-NCW Drs. J. de Boer, voorzitter Koninklijke Vereniging MKB-Nederland Deelconvenant P/I Drs. P.L.B.A. van Geel, staatssecretaris ministerie van VROM Drs. C.W. van der Waaij, voorzitter SVM√óPACT Deelconvenant Zwerfafval Drs. P.L.B.A. van Geel, staatssecretaris ministerie van VROM Drs. W. Kuiper, voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten Drs. C.W. van der Waaij, voorzitter SVM√óPACT Drs. P.J.J.M. Swinkels, voorzitter Stichting Nederland Schoon Deelconvenant Papier/karton Drs. P.L.B.A. van Geel, staatssecretaris ministerie van VROM Drs. W. Kuiper, voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten J. Abspoel, voorzitter Stichting Papier Recycling Nederland P.J. Meulblok, voorzitter Stichting Hedra Deelconvenant Glas Drs. P.L.B.A. van Geel, staatssecretaris ministerie van VROM Drs. W. Kuiper, voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten Mr. E. Vennik, bestuurslid Stichting Kringloop Glas Ir. A.C.J. Havermans, bestuurslid Stichting Kringloop Glas Ir. D. Hoogendoorn, bestuurslid, Stichting Kringloop Glas Deelconvenant Metaal Drs. P.L.B.A. van Geel, staatssecretaris ministerie van VROM Drs. H.A. Voskamp, voorzitter Metaal Recycling Federatie Drs. J. van Bochove, voorzitter Stichting Kringloop Blik Deelconvenant Kunststof Drs. P.L.B.A. van Geel, staatssecretaris ministerie van VROM J.A. Voetman, voorzitter Vereniging Milieubeheer Kunststofverpakkingen Drs. A. Hordijk, bestuurslid Vereniging Milieubeheer Kunststofverpakkingen E.J.G. Klobbie, voorzitter Vereniging van Kunststof Recyclers H.J.M. Kras, vice-voorzitter Vereniging van Kunststof Recyclers Deelconvenant Hout Drs. P.L.B.A. van Geel, staatssecretaris ministerie van VROM Ir. C.E. Wijga, voorzitter Stichting Kringloop Hout

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199