Nieuwe CAO drankindustrie en de groothandel

Op 5 juli jl is het 4e CAO overleg tussen de delegaties van werkgevers en werknemers voor de CAO van de Drankindustrie en de Groothandel in Dranken gehouden. Het overleg heeft geresulteerd in een onderhandelingsresultaat. De onderhandelingen hebben in een goede en constructieve sfeer plaats gevonden. Partijen hechten eraan om u in deze gezamenlijke mededeling op hoofdlijnen te informeren over het bereikte resultaat.

1. Looptijd
De CAO is verlengd met 12 maanden en loopt van 1 juli 2010 tot en met 30 juni 211.

2. Loon
De lonen worden per 1 augustus 2010 structureel verhoogd met 1,25%. De verhoging vindt plaats over de feitelijke lonen.

3. Pensioen
Gelet op de ontwikkelingen op het pensioengebied hebben partijen besloten een paritaire werkgroep van werkgevers en werknemers vertegenwoordigers, samen met het bestuur van het Bedrijfstakpensioenfonds Dranken (BPD), in te stellen. De doelstelling van deze werkgroep is het ontwikkelen van een visie op een duurzame pensioenregeling. De werkgroep gaat een verkennend onderzoek uitvoeren naar de toekomstige situatie van het BPD. In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan het niveau van de huidige pensioenregeling in relatie tot het overheidsvoornemen de pensioenleeftijd te verhogen. Daarnaast wordt ook de betaalbaarheid van de huidige regeling aan de orde gesteld. Deze pensioenstudie vindt gedurende de looptijd van deze CAO plaats en vormt input voor de komende CAO-onderhandelingen.

4. Uitzendkrachten
CAO-partijen zijn overeengekomen om uitzendkrachten na 4 maanden te verlonen volgens de salarisschalen van de CAO Drankindustrie en de Groothandel in Dranken.

5. Werkgeversbijdrage 3,94%
De directe toewijzing van de 3,94% als extra bijdrage aan het Bedrijfstakpensioenfonds Dranken (BPD) om de financiële positie van het BPD versneld te verbeteren wordt per 30 juni 2010 stop gezet. De 3,94% is het werkgeversgedeelte van de 5,25% van de voormalige VUT-premie. Partijen zijn overeengekomen om voor de duur van deze CAO de 3,94% weer toe te wijzen aan de werknemers. De werknemer kan daarbij gebruik maken van dezelfde keuzemogelijkheden als die hij voor 1 juli 2009 had, te weten het laten opnemen in de individuele pensioenmodule (IAP), het storten in de levensloopregeling of het laten uitbetalen.

6. Aanloopschalen
Om de CAO ook op het punt van salarisschalen algemeen verbindend te kunnen verklaren zijn partijen overeengekomen de huidige aanloopschalen aan te vullen en in lijn te brengen met het minimum jeugdloon en daarom te combineren met leeftijdscategorieën. De tekst van artikel 9 wordt hiervoor aangepast.

7. Scholing en ontwikkeling
Partijen hebben besloten om de inspanningen op het gebied van opleiding en scholing van medewerkers werkzaam bij bedrijven in de drankindustrie of de groothandel in dranken te bundelen en dit traject uit te laten voeren door het Productschap Wijn en Productschap Dranken. De productschappen treden daarbij sturend op en geven richtlijnen en randvoorwaarden voor de individuele bedrijven. De doelstelling die daarbij wordt geformuleerd is: Het mogelijk maken en actief stimuleren van het volgen van opleidingen die leiden tot algemeen erkende certificaten en diploma's op MBO-2 niveau. Het zal niet leiden tot een extra verplichting van werknemers om deel te nemen aan de opleiding.

8. ‘Herschrijven' van de CAO
Gedurende de looptijd van deze CAO wordt de CAO herschreven waarbij de nadruk wordt gelegd op een betere lees- en uitlegbaarheid van de CAO artikelen. Om dit te bereiken wordt ook de rubricering van de onderwerpen, de lay-out en de inhoudsopgave ter hand genomen. Benadrukt wordt dat er geen inhoudelijke wijzigingen worden aangebracht, tenzij CAO-partijen daarover met elkaar overeenstemming bereiken.

9. Gedifferentieerde WGA-premie
De huidige situatie met betekking tot de uitvoering van de gedifferentieerde WGA-premie door de bedrijven wordt gehandhaafd.

10. Vakbondscontributie
De protocol afspraak voor de mogelijkheid de vakbondscontributie op een fiscaal vriendelijke manier te verrekenen met het salaris wordt gecontinueerd.

11. Werkgeversbijdrage
De afdracht van werkgeversbijdrage, conform de AWVN regeling, wordt voor de duur van deze CAO voortgezet.

Op de website http://www.pdcg.nl/ is de CAO voor de Drankenindustrie en Groothandel in Dranken 2010 - 2011 te vinden onder het kopje wet- en regelgeving.

(Bron: Mededeling Commissie Gedistilleerd dd. 13-07-2010)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199