Nieuwe beleidsvoorstellen Alcohol en Jongeren in Vaste Kamercommissie VWS 8 juni (Gerectificeerd)

Bespreking beleidsvoorstellen van minister Hoogervorst in Algemeen Overleg Vaste Kamercommissie van VWS op 8 juni 2006 met betrekking tot alcohol.

Op 8 juni j.l. vond in de Tweede Kamer een debat plaats, waarbij onder andere een aantal voorstellen van minister Hoogervorst ter tafel kwamen voor een hernieuwd preventiebeleid ten aanzien van alcohol. Kamerbreed bleek een ruime dekking te bestaan voor intensivering van voorlichting aan ouders teneinde te bereiken, dat op jonge leeftijd het gebruiken van alcohol zolang mogelijk wordt uitgesteld, in ieder geval tot 16 jaar. De minister werd verzocht om zijn bij een brief van 30 mei uitgesproken voornemen, dat in 2006 ca. 2 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor alcoholopvoedingsondersteuning niet tot het huidige jaar te beperken, maar ook de volgende jaren forse financiële inspanningen te leveren.
Een ander voorstel van de minister, dat jongeren onder de 16 jaar in de toekomst strafbaar worden gesteld bij bezit van drank in het openbaar kon eveneens op een kamermeerderheid rekenen, hetgeen ook gold voor de intensivering van lokaal toezicht en de Voedsel en Waren Autoriteit.
Ten aanzien van het voorstel voor het overbrengen van de mixdrankjes vanuit de supermarkten naar de slijter werd door diverse fracties de vraag gesteld of dit niet conflicteert met Europese wetgeving. De minister zal hier nog met een antwoord komen. Het voorstel van de minister om de leeftijdgrens voor de vertrekking van alcohol op te hogen van 16 naar 18 jaar vond vooralsnog onvoldoende steun bij de Tweede Kamer.
Aan de orde kwam ook nog de eerder besproken wens van de minister om te komen tot beperkende maatregelen ten aanzien van de alcoholreclame. Hierover zijn nog geen definitieve conclusies getrokken. En tenslotte lijkt er een meerderheid in de kamer voor een verbod van verkoop van alcoholhoudende dranken onder de kostprijs. De minister ziet echter meer heil in verhoging van de accijnzen.
Bron: AlcoholActua juni 2006

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199