Kamervragen gesteld door lid Teeven (LPF) nav wedstrijd Ajax-PSV

2010213590 Vragen van het lid Teeven (Leefbaar Nederland)aan de ministers van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties en van Justitie over de start van de voetbalcompetitie 2002–2003 van de KNVB en de gemaakte afspraken over veiligheidsvoorzieningen rondom de voetbalwedstrijden met lokale- en landelijke overheden. (Ingezonden 7 augustus 2002) 1 Is het u bekend welke maatregelen de lokale overheid te Amsterdam met het oog op o.a. de wedstrijd Ajax – PSV op zondag 11 augustus 2002 heeft getroffen om preventief op te treden tegen personen/bedrijven die door hun optreden kunnen bijdragen aan ordeverstoringen (b.v. het in het openbaar in de nabijheid van voetbalstadions verkopen van alcohol)? 2 Heeft u (vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid) bij de lokale overheid te Amsterdam er op aangedrongen dat in de directe nabijheid van het stadion de Arena geen alcohol wordt verkocht? Is het u bekend dat het stadion Arena is «drooggelegd», maar dat in de directe nabijheid van het stadion in de partytent Sunrise en het supportershome wel alcohol wordt verkocht? Heeft u het voornemen de lokale overheid te verzoeken het alcoholverbod in en rondom stadions stringent te handhaven? 3 Wat is uw mening over het vergunningenbeleid van de gemeente Amsterdam waar het betreft het geven van vergunning aan de partytent Sunrise om in de directe nabijheid van het stadion de Arena te Amsterdam alcohol te mogen verkopen? 4 Heeft de KNVB met u overleg gevoerd over het handhaven van het alcoholverbod in en rondom de stadions en zo ja, wat is daarvan de uitkomst? Hebben de lokale overheden afspraken gemaakt over een uniform vergunningenbeleid inzake horeca in en rondom de voetbalstadions in Nederland? 5 Zijn er met het College van Procureurs-Generaal voor het voetbalseizoen 2002–2003 afspraken gemaakt over een stringent opsporings- en vervolgingsbeleid als het gaat om misdrijven en overtredingen die kunnen worden gerelateerd aan wangedrag in en rond stadions in Nederland? Is de afspraak gemaakt dat de regionale korpsen en de arrondissementsparketten in alle regio’s op dezelfde manier zullen optreden tegen geweld in en rondom de stadions? 6 Zijn er op het ministerie van Justitie voorbereidingen getroffen voor een zogenaamde Voetbalwet, die ongewenst gedrag in en rondom stadions strafbaar stelt, zodat in de nabije toekomst de handhaving van de openbare orde en de veiligheid in en rondom stadions voor de lokale overheden eenvoudiger valt uit te voeren? 7 Is het mogelijk in ieder geval de antwoorden op de vragen 1 tot en met 3 voor zondag 11 augustus 2002 te ontvangen in verband met de wedstrijd Ajax – PSV op 11 augustus a.s.? Bron: www.parlement.nl

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199