Kabinet vindt behoud product- en bedrijfsschappen nodig

Het kabinet vindt de product- producten en bedrijfsschappen ook in de
toekomst nuttig en noodzakelijk. Wel moeten de schappen op een aantal punten worden
verbeterd. Dit is de strekking van een notitie over de toekomst van de schappen en
van een toespraak die minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eind mei
in Lisse heeft gehouden tijdens het jubileumcongres van Hoofdproductschap Akker- Akkerbouw.
bouw. De bewindspersoon heeft de notitie naar de Tweede Kamer gestuurd, mede
namens zijn collega’s van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Volgens het kabinet zijn er verschillende verbeteringen nodig. Zo moet een schap voldoende steun hebben
van de ondernemers die onder dat schap vallen. Verder moeten benoemingsprocedures
van het bestuur helder zijn en belangenverstrengeling uitsluiten. Besluiten dienen op democratische
wijze tot stand te komen. Het kabinet wil dat deze punten worden uitgewerkt in een code van goed
bestuur, een wens waaraan de schappen eerder al lieten weten tegemoet te willen komen. Ook wil het kabinet
dat de informatie van de schappen naar de ondernemers wordt verbeterd en het toezicht op de schappen
door de Sociaal Economische Raad (SER) wordt verscherpt. De kabinetsnotitie is mede gebaseerd op
een advies van de SER en toekomstverkenningen die de schappen zelf hebben opgesteld. Eind 2004 had het
kabinet de schappen gevraagd om ‘realistische toekomstverkenningen’ om hun bestaansrecht op
langere termijn te bewijzen. De schappen behoren tot het stelsel van de zogeheten publiekrechterlijke
bedrijfsorganisatie. Ze ondersteunen het bedrijfsleven, bijvoorbeeld als kenniscentrum. De schappen
kunnen op een aantal (in de wet vastgelegde) terreinen gebruik maken van eigen regelgeving. Er bestaan
twee soorten schappen: het productschap waarin bedrijven zijn georganiseerd die zich bezighouden met
eenzelfde product (van grondstof tot en met eindproduct) en het bedrijfschap waarin ondernemingen zijn
georganiseerd die eenzelfde functie hebben. Er zijn momenteel 13 product- en bedrijfsschappen in de
agrarische sfeer (zoals het Hoofdproductschap Akkerbouw, het Productschap Vee en Vlees en het
Productschap Zuivel) en vier daarbuiten (zoals het Productschap Dranken en het Hoofdbedrijfsschap
Detailhandel). De betrokken bewindslieden zullen zo snel mogelijk de schappen en de SER verzoeken
om gezamenlijk een code voor goed bestuur op te stellen. Deze zal een wettelijke basis krijgen door wijziging
van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
Het kabinet wil het wijzigingsvoorstel volgend jaar indienen. Ook is het kabinet van plan om na het overleg met de tweede Kamer de stop op het instellen van nieuwe schappen op te heffen. In de visie van het kabinet past het verder niet langer om korting te geven op de algemene heffing voor het schap aan leden van ondernemersorganisaties. Het kabinet zal in overleg met de SER en de schappen maatregelen treffen om deze zogeheten Schilthuiskorting af te schaffen. 
Bron: Drinks Slijtersvakblad, juni/juli 2006 (met foto)

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199