Conjunctuurbericht CBS

Producentenvertrouwen :na forse verbetering iets verslechterd Het producentenvertrouwen,de stemmingsindicator van de onder- nemers in de industrie,is in augustus 2002 iets teruggelopen.Na de sterke verbetering van het vertrouwen in juli (met 4,4 punten),is het vertrouwen van de ondernemers in de industrie in augustus met 1,8 punten verslechterd van +1,5 tot –0,3.Dit is nog steeds duidelijk hoger dan in de eerste zes maanden van dit jaar.De daling van het vertrouwen in augustus wordt vooral veroorzaakt door de verwach- tingen van de ondernemers ten aanzien van de bedrijvigheid voor de periode september-november en het negatievere oordeel over de orderpositie.Net als de voorgaande drie maanden verwacht per saldo twaalf procent van de ondernemers een daling van de personeels- omvang in de komende drie maanden. Consumentenvertrouwen:verder gedaald Het consumentenvertrouwen is in september voor de achtste maand op rij gedaald.De vertrouwensindex ligt op –31,vier punten lager dan in augustus.Hiermee is het vertrouwen gezakt tot onder het dieptepunt van de vorige periode van economische teruggang in 1993.Het ligt nu op het laagste niveau sinds oktober 1983.In verge- lijking met het dieptepunt in 1993 zijn consumenten met name nega- tiever over de ontwikkeling van de financiële positie van hun eigen huishouden in de afgelopen twaalf maanden.Ook vinden ze de tijd nu minder gunstig voor grote aankopen dan toen.Over de toekomst van de economie en van hun eigen financiën zijn ze echter wat optimistischer dan in 1993.De algemene economische ontwikkeling in de afgelopen twaalf maanden beoordelen consumenten eveneens minder negatief dan begin 1993. De daling in september hangt zowel samen met een lagere koopbe- reidheid als met een negatiever oordeel over het economisch klimaat. De koopbereidheid is gedaald tot –17,het laagste niveau sinds april 1985.De koopbereidheid is gebaseerd op het oordeel over de finan- ciële situatie van het eigen huishouden en over het doen van grote aankopen.Over de ontwikkeling van de eigen financiën zijn de con- sumenten opnieuw somberder geworden.In september geeft 31%van de consumenten aan dat de financiële positie van het eigen huis- houden de afgelopen tijd is verslechterd.In augustus was dat nog 28%.Voor het eerst dit jaar vindt de consument de tijd niet echt on- gunstiger geworden voor het doen van grote uitgaven,zoals compu- ters en televisies.Ook het oordeel van de consument over de econo- mische toestand in Nederland is in september opnieuw negatiever geworden dan in de voorgaande maand.Daarbij speelt een rol dat steeds meer consumenten verwachten dat de werkloosheid oploopt. In september rekent 67%van de ondervraagden op een stijging van de werkloosheid in de komende maanden,tegen 64%in augustus.In mei was dit nog 34%. Uit een nadere analyse van de onderzoeksgegevens blijkt dat het ver-trouwen in het derde kwartaal het sterkst is gedaald bij de hogere inkomensgroepen.Ook bij de koopbereidheid is dat het geval.In het tweede kwartaal daalden vertrouwen en koopbereidheid juist het sterkst bij de lagere inkomensgroepen. inflatie loopt iets terug De inflatie is van juli op augustus 2002 iets teruggelopen,van 3,5% naar 3,3%.De inflatie is daarmee weer terug op het niveau van mei van dit jaar.Dat was de laagste waarde sinds januari 2001.De inflatie daalde tussen mei 2001 en mei 2002 flink van 4,9%naar 3,3%.Sinds mei heeft de ontwikkeling van het inflatiecijfer geen duidelijke richting meer. De daling van de inflatie in augustus met 0,2%-punt is vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van verse groenten en van bloemen en planten.In juli 2002 lagen de prijzen van verse groenten 19%hoger dan een jaar eerder.In augustus is dat teruggezakt naar 3%.Ook de prijsstijging van tuinartikelen,bloemen en planten liep terug.In juli waren deze 8%duurder dan een jaar eerder,in augustus nog slechts 3%.De prijsontwikkeling van kleding heeft voor een licht opwaarts effect op de inflatie gezorgd.Met name de dameskleding is in augus- tus vrij hoog geprijsd. Vergeleken met de landen van de eurozone blijft de prijsstijging in Nederland hoog.De geharmoniseerde consumentenprijsindex is in augustus 3,8%hoger dan een jaar eerder.Hiermee kent Nederland na Ierland en Portugal het hoogste inflatiecijfer van de Europese Unie. Voor de Europese Unie als geheel is het inflatiecijfer in augustus op- gelopen van 1,9 naar 2,1%. Producentenprijzen:in juli ten opzichte van juni gestegen De afzetprijzen van de Nederlandse industrie liggen in juli 2002 ge- middeld 0,6%hoger dan in juni.De in Nederland verkochte produc- ten kosten gemiddeld 0,5%meer.Geëxporteerde producten zijn 0,7% hoger geprijsd.Exclusief de aardolie-industrie zijn de uitgevoerde producten met 0,2%in prijs gestegen.Ondanks deze stijgingen zijn de afzetprijzen in juli dit jaar lager dan in juli 2001.Het prijsniveau van de afzet komt gemiddeld 1,0%lager uit dan een jaar eerder.De prijs- daling ten opzicht van dezelfde periode van het voorgaande jaar is echter minder groot dan in de maanden mei en juni.Toen lag het prijsniveau bijna 4%lager dan in dezelfde periode van 2001. Mede door de oorlogsdreiging met Irak loopt de aardolieprijs nog steeds verder op.In januari 2002 moest voor een vat North Sea Brent gemiddeld $20,13 worden betaald.In mei was de prijs opgelopen tot $25,82.In juni zakte de aardolieprijs met ruim een dollar,maar liep vervolgens weer op.Inmiddels is de 28 dollar grens gepasseerd.Op 20 september lag de prijs voor een vat aardolie op $28,61. Arbeidsmarkt:banengroei neemt verder af Het aantal banen van werknemers is in het tweede kwartaal van dit jaar uitgekomen op 7 521 duizend.Dat zijn er 1,1%meer dan een jaar eerder.Hiermee is de groei van het aantal banen verder teruggeval- len.In het eerste kwartaal lag de banengroei nog op 1,5%en in 2001 zelfs op gemiddeld 2,3%. Ook het aantal vacatures is verder afgenomen.In het tweede kwartaal stonden er 162 duizend vacatures open.Een jaar eerder lag het aantal vacatures nog op 218 duizend.In een jaar tijd is het aantal vacatures dus 56 duizend lager geworden.In het eerste kwartaal bedroeg de afname 38 duizend. Faillissementen:in eerste zes maanden 22%meer Het aantal uitgesproken faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken)bedraagt in de eerste helft van dit jaar 1 890.Dat zijn er 22%meer dan in de eerste helft van 2001.Verleden jaar steeg het aantal faillissementen met 27%.Het aantal faillissemen-Consumentenprijzen: ten vertoont een verband met de economische groei.Een terugval van de economie gaat gepaard met een stijging van het aantal faillisse- menten en omgekeerd.Ook in het tijdvak 1991 –1993,de laatste perio- de van economische neergang,steeg het aantal faillissementen met percentages van tegen de dertig. Bron: CBS

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199