Accijns algemeen

Tarievenlijst accijns


De feiten over accijns op alcoholhoudende dranken

Accijnsheffing op alcoholhoudende dranken vindt per categorie plaats. Gedistilleerd, bier en wijn kennen ieder een eigen tarief.

Gedistilleerd is het zwaarst belaste alcoholhoudende product. In 2003 werd de accijns sterk verhoogd. Per 1 januari 2006 is de accijns verlaagd.  Vanaf 1 januari 2014 is de accijns op gedistilleerd en ook op bier en wijn verhoogd. De accijns op gedistilleerd bedraagt nu €16,86 (+ 5,75%) per liter pure alcohol.

 

 

Voor meer informatie, zie www.belastingdienst.nl.

Het streven van SpiritsNL is om de accijnsdruk op bier, wijn, tussenproducten en gedistilleerd op een evenredige wijze te bepalen: belasting per graad alcohol.Dat is nu niet het geval.

De totale opbrengst alcoholaccijnzen bedroeg in 2011  € 1002 miljoen. De verkoop van gedistilleerd zorgde voor 32% van het totaal aan accijnsopbrengsten (€ 317 miljoen).

De consumptie verhoudingen tussen bier, wijn en gedistilleerd, en hun accijnsopbrengst zijn als volgt weer te geven: (Cijfers 2011)

Consumptie

                                                                            Accijnsopbrengst
                                                                            (x 1.000.000 euro)
 

Bier*

 

 

382   (38% van het totaal) 

Wijn*

 

 

303   (30% van het totaal)

Gedistilleerd**

 

 

317   (32% van het totaal)

*    liter drinksterkte
**  liter pure alcohol

De prijs van een fles jenever van € 12,00 op drinksterkte van 35 % bestaat nu voor  € 5,58 accijns en € 2,27 uit BTW, samen € 7,85. Bij een verkoopprijs van € 12,00 resteert  € 4,15.

NB. Per 1 oktober 2012 is de BTW verhoogd van 19% naar 21%. Per 1 januari 2013 is tevens het nieuwe accijnstarief €  15,94.In het regeerakkoord 2012 heeft de regering aangekondigd per 2014 de accijnzen op bier en wijn met 15% te verhogen en op gedistilleerd (overige alcoholhoudende dranken) met ongeveer 5%. Het huidige accijnstarief (2015) is € 16,86.


De regelgeving op het terrein van accijns vindt haar oorsprong in Europese richtlijnen. Belangrijke richtlijnen zijn de richtlijn van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de aanpassing van de accijnstarieven van alcohol in alcoholhoudende dranken (92/84/EEG) en Richtlijn 92/83/EG betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijnzen. Richtlijn 92/83 geeft de categorieën van alcoholhoudende dranken. Gedistilleerd valt onder de omschrijvingen van artikel 19 en 20. Accijns voor gedistilleerd wordt geheven per graad ethyl alcohol, vallend onder categorie 2207 en 2208 met een effectief alcohol volumegehalte van meer dan 1,2% vol, ook wanneer die producten bestanddeel zijn van een product uit een ander hoofdstuk van de gecombineerde nomenclatuur:
- Producten van de GN codes 2204, 2205 en 2206 met een alcoholgehalte van meer dan 22% vol., en drinkbare gedistilleerde dranken die producten al dan niet in oplossing bevatten

De beide richtlijnen zijn in Nederland geïmplementeerd in de wet op de accijnzen.

Spirits NL richt zich in haar werkzaamheden op fiscaal terrein op voorlichting en belangenbehartiging. Naast de lobby bij overheden over de gevolgen van accijnsheffing en de hoogte daarvan ook op de eisen t.a.v. opslag en vervoer van accijnsgoederen.

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199