Algemeen geldend

Alle aanduidingen moeten :

a)  voorkomen op de buitenzijde van de verpakking of op een daarop aangebracht etiket, tenzij de verpakking doorzichtig is (art. 12, 13 en 15 van vo 1169/2011).

b)  (m.u.v. de partij-code) gemakkelijk te begrijpen, duidelijk zichtbaar, gemakkelijk leesbaar en niet door vegen uitwisbaar zijn (art. 12, 13 en 15 van vo 1169/2011).

 

In hetzelfde gezichtsveld moeten, dus alles hetzij op het vóór-etiket, hetzij op het achter-etiket (art. 13(5):

  • de benaming,
  • de netto-hoeveelheid,
  • het alcoholgehalte,

De datum van houdbaarheid of uiterste consumptiedatum behoeft niet meer in hetzelfde gezichtsveld (art. 13(f) vo 1169/2011 en Bijlage X).

Verboden zijn:

Alle vermeldingen die in woord of beeld onjuist en onvolledig zijn, een onjuiste indruk wekken of misleidend zijn m.b.t. de aard, identiteit, eigenschappen, kenmerken, de hoeveelheid, samenstelling, land van oorsprong of plaats van herkomst, wijze van bereiding, verkrijgbaarheid of de houdbaarheid (art. 7 van vo 1169/2011).

  

Taalgebruik

Alle verplichte vermeldingen moeten in de Nederlandse taal op het etiket zijn aangegeven (art. 15. van vo 1169/2011). Hierbij gaat het in de praktijk  om de benaming of categorie-aanduiding, een eventuele kwalitatieve ingrediëntendeclaratie, de declaratie voor allergene stoffen en (indien gebruikt) de ingrediëntendeclaratie en verder hetgeen vermeld is onder de punten houdbaarheid en aanwijzing omtrent bewaring. Ook geïmporteerde producten moeten hieraan voldoen.

In een aantal Lidstaten is hierover opgenomen, dat deze aanduidingen in één van de talen van de Lidstaten moeten zijn vermeld met daarbij wel de opvatting dat het gaat om voor de consument begrijpelijke taal.  De Nederlandse wetgever heeft echter bepaald dat dit de Nederlandse taal moet zijn. De EU wetgeving biedt daarvoor de ruimte (art. 15).

 

Miniaturen (art. 16)

Op verpakkingen waarvan het grootste vlak kleiner is dan 10 cm² mag worden volstaan met een aanduiding van de benaming, eventuele allergenen, de netto-hoeveelheid en de datum

van minimale houdbaarheid, respectievelijk de uiterste consumptiedatum. 

 

Gedistilleerde drank

De benamingen van dranken als vieux, brandewijn, inmaakbrandewijn of vruchten-brandewijn moeten in hetzelfde gezichtsveld vergezeld gaan van de aanduiding "gedistilleerd" of "gedistilleerde drank" (art. 9 (2) van vo 110/2008). Wanneer echter sprake is van een suikergehalte van 100 gram of meer per liter, moet het woord "likeur" vermeld worden.

 

Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (STIVA)

Sinds 1978 heeft de branche zelf regels opgesteld waaraan reclame voor alcoholhoudende producten moet voldoen. Herhaaldelijk zijn die regels vernieuwd;  de laatste aanpassing vond plaats begin 2014. Hoewel het hier om zelfregulering gaat, rusten er op niet-naleving sancties, zoals het niet langer publiceren van de advertentie, een berisping of maximaal € 50.000,-  boete. De regels zijn afdwingbaar omdat ook de media partij zijn bij deze Code via de Stichting Reclamecode.

Ook etiketten vallen onder de regels van de code. Hierna volgen de voornaamste voorschriften:

- De suggestie van onmatig alcoholgebruik moet worden vermeden

- Er mag niet gewezen worden op de ontremmende werking van drank

- Er mag niet de indruk worden gewekt dat drank een bijdrage levert aan sociaal of seksueel succes

- Er mag geen enkel verband worden gelegd tussen alcohol en gezondheid

- Reclame-uitingen (waaronder etiketten) mogen niet speciaal gericht zijn op minderjarigen

- Er mag geen verband worden gelegd tussen drinken en actieve verkeersdeelname

- Er mag geen verband worden gelegd tussen drinken en het beoefenen van een sport

Uiteraard geldt de officiële tekst van de Code als uitgangspunt, het bovenstaande is een greep uit de voornaamste regels die ook op etikettering betrekking kunnen hebben http://stiva.nl/alcoholcode/content/  Raadpleeg bij twijfel altijd tevoren uw contactpersoon bij SpiritsNL.

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199